Kilpailutus


Kilpailutus ja hintavertailut hankintoja tehtäessä ovat eräs tukirahoitteisen hankkeen hankalimmista sudenkuopista. Kilpailutuksen ja hintavertailun alarajat voivat vaihdella rahoituslähteen mukaan ja ne on syytä tarkistaa hanketuen myöntäjältä.

Kansalliset rajat

Jätevesi- ja energiaremonteissa joudutaan yleensä tekemään verrattain suuria kertahankintoja, joiden hinnat voivat ylittää julkisille hankinnoille määritetyt kansalliset kilpailutusrajat. Hankintalaissa määritetyt kylätalojen kunnostusprojektia koskevat rajat ovat:

- tavara- ja palveluhankinnat, käyttöoikeussopimukset ja suunnittelukilpailut 30 000 €
- rakennusurakat ja käyttöoikeusurakat 150 000 €.

Kansallisten rajojen ylittyessä tarjouspyyntö ilmoitetaan HILMA-järjestelmässä. HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava. HILMAn kautta yritykset saavat tiedon käynnissä olevista hankinnoista ja tarjouspyyntö on näin kaikkien saatavilla.
HILMA: http://www.hankintailmoitukset.fi

Tarjouspyynnön laatiminen

Tarjouspyynnön laatimiseen on paneuduttava huolella. Hyvin tehtyyn tarjouspyyntöön saadaan tarpeisiin soveltuvia tarjouksia ja pystytään valitsemaan mahdollisimman hyvä ratkaisu. Tarjousten arviointia varten on hyvä nimetä myös muita kriteereitä kuin edullisuus, näin saa enemmän liikkumavaraa ja ratkaisuvaltaa sopivan tarjoajan valintaan. Kannattaa neuvotella toimittajien kanssa jo etukäteen ja kerätä mahdollisimman paljon pohjatietoa, jolloin osaa pyytää oikeita asioita. Kunnan rakennusvalvonnan ja muiden viranomaisten kanssa keskustelemalla ja kyselemällä saa tietoa, mitä tarjouspyynnössä pitää mainita, jotta toteutus vastaa myös lainsäädännön vaatimuksia.

Apua julkisissa hankinta-asioissa: http://hankinnat.fi