PIRKANMAAN ILMASTOVIISAS KYLÄVERKOSTO -HANKE 2022-2023

Maaseudun kehittäjien maakunnallisessa työnjaossa ilmasto-, asumis- ja ympäristökysymykset sopivat tulevaisuuteen katsovan kylätoiminnan repertuaariin. Suomessa tehtiin syyskuussa 2021 päätös siitä, miten Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. On luontevaa kysyä: mitä kaikkea valittu ilmastopoliittinen linja tarkoittaa kylien maaseudulla?

Pirkanmaan ilmastoviisas kyläverkosto -hankkeen tarkoituksena on Pirkanmaan maaseudun ja kylien ilmastopoliittisen tietoisuuden täsmentyminen ja levittäminen. Hankkeessa maaseutua kehittävien järjestöjen keskinäiset ympäristöpoliittiset roolit selkeytyvät toisiaan täydentäviksi ja jäsentyvät verkostoksi, jolloin koko verkoston ilmastotyö saa lisää tehoa. Ilmastoviisaalla verkostotyöllä tavoitetaan uusia toimijoita, uusia ikäryhmiä ja uusia asukasryhmiä.

Hankkeen avulla tuotetaan uutta maaseutuspesifiä ilmastotietoa, jolla kyläverkoston välityksellä vaikutetaan yleiseen mielipiteeseen ja Pirkanmaan ilmastotyöhön. Hankkeen vaikuttamistyötä tukevat erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet (mm. Kyläparlamentti ja Ilmastowebinaari) sekä hankkeessa tuotettu materiaali (mm. loppujulkaisu). Hankkeessa tehdään myös tutkimusyhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa opinnäytetöiden muodossa. Tärkeä osa hankkeen toteutusta on viestintä. Viestinnän merkitys korostuu verkoston kokoamisessa ja vakiinnuttamisessa sekä tiedonvaihdossa ja mielipiteisiin vaikuttamisessa. Hanketta varten on jo perustettu Ilmastoviisas Pirkanmaa -blogi.

Hankkeen toiminta-alue on koko Pirkanmaa, 23 kuntaa. Kohderyhmänä ovat kaikki Pirkanmaan maaseudun asukkaat, nimenomaan asukasroolissaan. Välillisesti Pirkanmaan maaseudun täsmentyvästä ilmastoroolista hyötyy koko maakunta, koska maakunnan resilienssi eli muutosjoustavuus paranee ja elinvoima vahvistuu. Hanke on kaksivuotinen (24 kk) ja se toteutetaan ajanjaksolla 1.1.2022-31.3.2024. Hankkeen on rahoittanut Pirkanmaan ELY-keskus ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Ilmastohankkeen yhteydenotot: hankevetäjä Kirsi Oesch, p. 040 615 9360, kirsi.oesch@pirkankylat.fi