Pirkan Kylät ry:n jäsenyys ja yhdistyksen säännöt

 

JÄSENYYS

Yhdistyksen varsinaisiksi äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä Pirkanmaan alueen rekisteröidyt kyläyhdistykset ja asukasyhdistykset tai muut vastaavat yhdistykset sekä kylä- tai asukastoiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

JÄSENMAKSU

Pirkan Kylät ry:n vuosikokous Virtain Vaskivedellä 25.4.2024 päätti jäsenmaksun suuruudeksi 28 euroa. Tiedotamme jäsenmaksusta kaikkia vanhoja jäseniämme toukokuun 2024 aikana.

Uudet yhdistykset tai henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita Pirkan Kylien jäsenyydestä, voivat ottaa yhteyttä info(a)pirkankylat.fi ja sopia jäsenmaksun laskuttamisesta. Vaihtoehtoisesti jäsenmaksun voi maksaa toukokuusta lähtien myös suoraan yhdistyksen tilille tilisiirtona FI 42 5063 0920 0121 87, viestikenttään teksti ”jäsenmaksu 2024”.

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT  (PRH hyväksynyt 17.6.2021)

 


Yhdistyksen nimi on Pirkan Kylät ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on Pirkanmaan maakunta.

TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää paikallista kehittämistyötä kylissä ja kaupunginosissa, kylien välistä yhteistyötä, asukkaiden sosiaalista hyvinvointia ja hyvää ympäristöä, asumisen vapautta, elinkeinotoiminnan ja työllisyyden yleisiä edellytyksiä sekä arjen turvallisuutta ja lähipalveluja. Yhdistys toimii pirkanmaalaisten kyläyhdistysten, kaupunginosayhdistysten ja niitä vastaavien rekisteröityjen muiden yhdistysten sekä järjestöjen yhteistyöelimenä ja eduntekijänä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • tukee ja neuvoo jäseniään kylä- ja paikallistoimintaan liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, tapahtumia, neuvonta- ja luentotilaisuuksia, koulutusta ja viestintää,
 • osallistuu toimialuettansa koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
 • laatii tarvittavia kehittämisohjelmia, selvityksiä, kannanottoja sekä tekee aloitteita,
 • tekee yhteistyötä kylätoiminnan keskusjärjestön sekä alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa,
 • edistää kylä- ja asukasyhdistysten aloitteellisuutta,
 • pitää rekisteriä Pirkanmaalla toimivista kylä- ja asukasyhdistyksistä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen, harjoittaa kustannustoimintaa sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.


Yhdistyksen varsinaisiksi äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä kylätoiminnasta kiinnostuneet rekisteröidyt yhdistykset, yksityiset henkilöt, yritykset ja kunnat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen, ja jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana

Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön joka suorittaa vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

KOKOUKSET


Yhdistyksen vuosikokous järjestetään hallituksen määräämänä ajankohtana huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään milloin varsinainen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään viidesosa (1/5) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on ilmoitettava joko paikkakunnan lehdessä olevalla ilmoituksella tai lähetettävä yhdistyksen jäsenrekisterissä olevien yhdistysten/henkilöjäsenten ilmoittamaan sähköpostiin tai postitse lähetettävällä kirjeellä viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisina jäseninä olevilla rekisteröidyillä yhdistyksillä on viisi (5) ääntä ja yksityisillä henkilöillä yksi (1) ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 5. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 6. Hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma.
 7. Päätetään kuluvan vuoden varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus.
 8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
 9. Hyväksytään kuluvan vuoden talousarvio.
 10. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sääntöjen 6§ määräämissä rajoissa.
 11. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle sääntöjen 6§ määräämissä rajoissa.
 12. Valitaan yksi tilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja näille varahenkilöt tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.
 13. Valitaan edustajat ja varaedustajat valtakunnallisten järjestöjen kokouksiin.
 14. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 4§ määräämisissä rajoissa.
 15. Käsitellään muut asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää.
 16. Kokouksen päättäminen.

HALLITUS


Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittava hallitus. Hallitukseen kuuluu toimikaudeksi valittu puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) kahdeksi toimikaudeksi valittua varsinaista jäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa, sekä kahdesta (2) neljään (4) kahdeksi toimikaudeksi valittua varajäsentä, joista on vuosittain erovuorossa yksi tai kaksi.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsen ja varajäsen voidaan valita enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin. Yksi toimikausi on kaksi vuotta. Kolmen (3) perättäisen toimikauden jälkeen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen on oltava vähintään 1 vuoden ajan poissa hallituksen jäsenyydestä myös varajäsenyydestä.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua varten 3-4 -jäsenisen työryhmän.

Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä kirjallisesti vaatii ja on päätösvaltainen, kun vähintään yksi kahdesosa (1/2) sen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

NIMENKIRJOITTAJAT


Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi lisäksi päätöksellään antaa nimenkirjoitusoikeuden haluamilleen henkilöille siten, että oikeutettu kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin.

TALOUS


Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN


Päätös sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen koko omaisuuden tai sen pääosan myymisestä, luovuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen omaisuuden pääosan myynnistä, luovuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

10§
Ehdotus sääntöjen muuttamiseksi, yhdistyksen pääosan myymiseksi, luovuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi on tullakseen yhdistyksen kokouksessa käsitellyksi, toimitettava hallitukselle vähintään kuukautta ennen yhdistyksen kokousta. Ehdotus ja hallituksen siitä antama lausunto käsitellään yhdistyksen kokouksessa.

11§
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kylätoimintaa edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.