Pirkan Kylät ry:n jäsenyys ja yhdistyksen säännöt

 

JÄSENYYS

Yhdistyksen varsinaisiksi äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä Pirkanmaan alueen rekisteröidyt kyläyhdistykset ja asukasyhdistykset tai muut vastaavat yhdistykset sekä kylä- tai asukastoiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus.

JÄSENMAKSU

Syyskokous vahvisti vuoden 2021 jäsenmaksuksi 25 € yhdistysjäsen ja 25 € kannattajajäsen. Yhdistys tiedottaa jäsenmaksun maksamisesta kaikkia jäseniään toukokuussa 2021. Jäsenmaksut maksetaan yhdistyksen tilille tilisiirtona FI 42 5063 0920 0121 87, viestikenttään teksti ”jäsenmaksu 2021”.

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


Yhdistyksen nimi on Pirkan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Tampere.

TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN


Pirkan Kylät -yhdistyksen tarkoituksena on toimia kylä- ja asukastoiminnan edunvalvojana ja kyläyhdistysten sekä asukasyhdistysten toimiala ja yhteistyöelimenä Pirkanmaalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää kokouksia kyläpäiviä luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta jäsenille ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,
 • toimialueensa kylä- ja asukaskuntien etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon
 • on yhteistyössä kylätoiminnan keskusjärjestöjen sekä alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa kylien ja kaupunginosien elämään vaikuttavien tavoitteiden toteuttamiseksi
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
 • edistää kylä- ja asukasyhdistysten omatoimisuutta,
 • pitää rekisteriä Pirkanmaalla toimivista kylä- ja asukasyhdistyksistä ja toimikunnista.

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.


Yhdistyksen varsinaisiksi äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä Pirkanmaan alueen rekisteröidyt kyläyhdistykset  ja asukasyhdistykset sekä kylä- tai asukastoiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana

Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön joka suorittaa syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

KOKOUKSET


Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen huhtikuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään milloin varsinainen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään viidesosa (1/5) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii.

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on ilmoitettava joko paikkakunnan lehdessä olevalla ilmoituksella tai lähetettävä yhdistyksen jäsenrekisterissä olevien yhdistysten/henkilöjäsenten ilmoittamaan sähköpostiin tai postitse lähetettävällä kirjeellä viimeistään viikkoa ennen kokousta.


Yhdistyksen kokouksissa varsinaisina jäseninä olevilla rekisteröidyillä kylätoimikunnilla ja asukasyhdistyksillä on viisi (5) ääntä ja yksityisillä henkilöillä yksi (1) ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta.
 5. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää.


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 4. Määrätään seuraavan vuoden varsinaisen ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
 5. Päätetään  hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
 6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
 7. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sääntöjen  8§ määräämissä rajoissa.
 8. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle sääntöjen 8§ määräämissä rajoissa.
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
 10. Valitaan edustaja/edustajat valtakunnallisiin järjestöihin.
 11. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 4§ määräämisissä rajoissa.
 12. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää.

HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittava hallitus. Hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja vähintään kuusi(6) ja enintään kymmenen (10) kahdeksi kalenterivuodeksi valittua varsinaista jäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa, sekä kolme (3) kahdeksi kalenterivuodeksi valittua varajäsentä, joista on vuosittain erovuorossa yksi tai kaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsen ja varajäsen voidaan valita enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin. Yksi toimikausi on kaksi vuotta. Kolmen (3) perättäisen toimikauden jälkeen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen on oltava vähintään 1 vuoden ajan poissa hallituksen jäsenyydestä myös varajäsenyydestä.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua varten 3-4 –jäsenisen työvaliokunnan.

Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä kirjallisesti vaatii ja on päätösvaltainen, kun  vähintään yksi kahdesosa (1/2) sen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

TALOUS

10§

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on  jätettävä tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

11§
Päätös sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen koko omaisuuden tai sen pääosan myymisestä, luovuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen omaisuuden pääosan myynnistä, luovuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

12§

Ehdotus sääntöjen muuttamiseksi, yhdistyksen pääosan myymiseksi, luovuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi on. tullakseen yhdistyksen kokouksessa käsitellyksi, toimitettava hallitukselle vähintään kuukautta ennen yhdistyksen kokousta. Ehdotus ja hallituksen siitä antama lausunto käsitellään yhdistyksen kokouksessa.

13§

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kylätoimintaa edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.