Vinkkejä kyläsuunnitteluun, kyläsuunnitelmien tekemiseen ja päivittämiseen

 

KYLÄSUUNNITELMAN LAADINTA

JOKAINEN KYLÄSUUNNITELMA ON OMAN KYLÄNSÄ NÄKÖINEN! – JA OHJEITA ON NIIN PALJON KUIN ON TEKIJÖITÄ.

Miksi kyläsuunnitelma?

Kyläsuunnitelma on kyläläisten oma ohjekirja ja julkilausuma kylän toiminnan kehittämiseksi ja kylän kehittämistarpeiden kartoittamiseksi. Kyläsuunnitelman laadintaan pääsevät vaikuttamaan kaikki kyläläiset ja kyläsuunnitelma toimii ”asiakirjana” esitettäessä kylän kehittämiseen liittyviä näkökohtia esimerkiksi kuntaan päin. Lisäksi kyläsuunnitelma toimii mainiona markkinointivalttina uusien asukkaiden hankinnassa, kylän markkinoinnissa erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien puitteissa jne. – suunnitelma sisältää perustiedot kylästä ja tulevaisuuden toiminnan painopisteet.

Kyläsuunnitelmassa esitellään kylä kokonaisuudessaan ja se toimiikin hyvänä tietopakettina esimerkiksi uusille asukkaille ja kesämökkiläisille. Kyläsuunnitelmassa kartoitetaan paitsi kylän kehittämistarpeet, myös kylän nykytila ja toiminnan voimavarat ja vahvuudet joita pyritään jatkossa hyödyntämään entistä vahvemmin kylän toiminnassa. Tulevaisuuden uhat ja riskit toiminnassa tulevat myös esille ja näin niihin pystytään vastaamaan paremmin ja ottamaan ongelmakohdat huomioon ajoissa.

Kyläsuunnitelma toimii usein myös hankerahoituksen saamiseen tukena – kun kehittämishankkeen idea on kirjattuna kyläsuunnitelmaan, se on rahoittajalle tae siitä, että idean takana on koko kylä asukkaineen.

 

Kyläsuunnitelmaa ei kannata laatia kalliina painettuna julkaisuna juuri päivittämisen vuoksi. Paras vaihtoehto on laatia 1 A4 johon asiat on tiivistetty ja jota kuvat elävöittävät. Suunnitelmaa voidaan aina tarvittaessa tulostaa tai kopioda, jolloin kustannukset jäävät alhaisiksi ja suunnitelmaa pystytään itse helposti päivittämään tarpeiden mukaisesti.

Tietojen keruu kyläsuunnitelmaan

Kylän kehittämistarpeiden kartoitusta voidaan halutessa tehdä kyläkyselyn avulla. Kysely jaetaan kaikille kylän asukkaille (usein myös kesäasukkaat), jolloin kaikilla on mahdollisuus osallistua kylän toiminnan kehittämiseen.

Useimmiten kuitenkin tiedot kyläsuunnitelmaan kerätään pelkästään järjestämällä kylätilaisuus, jossa ryhmätöiden avulla selvitetään kylän SWOT -analyysi, asiat mitkä ovat parasta kylässä, tulevaisuuden toiveet, sekä konkreettiset suunnitelmat kylän kehittämiseksi. Ryhmätöiden apuna voidaan käyttää esim. Kestävä Kylä -pelikortteja. Tämän jälkeen kirjoitetaan kyläsuunnitelman tekstit ryhmätöiden tulosten perusteella ja taitetaan suunnitelma. Prosessi on helppo toteuttaa kyläasiamiehen avulla. Tuloksena on suunnitelma jota voidaan käyttää kylän markkinoinnissa ja esittelyssä, kannanottona omaan kuntaan sekä omana muistilistana siitä, mitä on suunniteltu tehtäväksi.

Toisen asteen kyläsuunnitelmat

Varsinaisen kyläsuunnitelman lisäksi voidaan laatia yksi tai useampi suunnitelma, jossa keskitytään jonkin tietyn asian kehittämiseen tai parantamiseen. Näitä aiheita voivat olla esimerkiksi:

 • Turvallisuus
 • Markkinointi ja tiedotus
 • Historiikki
 • Liiketoiminta

Näidenkin suunnitelmien laatimiseen voi hyvin käyttää kyläasiamiehen apua.

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Kylän turvallisuussuunnitelma perustuu siihen, että turvallisuus on osa kylien arkea, johon kaikki kyläläiset voivat vaikuttaa, eikä vain pelastusviranomaisten työtä. Turvallisuussuunnittelu vaatii hyvää yhteistyötä, kyläläiset tuntevat oman alueensa turvallisuusongelmat, mutta aivan kaikkea ei voi kylä yksin ratkaista. Turvallisuussuunnitelma ei ole pitkä kirjoitettu julkaisu, vaan se on tsekkauslista asioista, jossa kylä arvioi omaa nykytilaansa ja kartoittaa riskejä. Yhdessä päätetään kehitettävät toimenpiteet. Samalla päätetään vastuuhenkilöt, resurssit ja aikataulut,  etteivät asiat jaa vain kirjahyllyn täytteeksi. Ne asiat joita ei voi itse kylässä korjata, välitetään tietoa eteenpäin siitä vastuussa olevalle taholle.

KYLÄN MARKKINOINTI- JA TIEDOTTAMISSUUNNITELMA

Sisäisen ja ulkoisen markkinoinnin- ja tiedotuksen parantamiseksi

Toimintasuunnitelma kylän sisäiseen tiedotukseen:

 • vakituisten asukkaiden kesken
 • vakituisten ja kesäasukkaiden kesken
 • kylälehdet, kylätiedotteet, kyläkirjeet, ilmoitustaulut, tapahtumakalenteri, internet-sivut…

Toimintasuunnitelma kylän ulkoiseen markkinointiin:

 • miten kylä hankkii uusia asukkaita
 • media: lehdet, radio, tv: tiedottaminen kylätoiminnasta ja kylän tapahtumista, tilaisuuksista
 • kylän esite, internet-sivut
 • messut, tapahtumat yms. kylässä, kunnassa, seutukunnassa, maakunnassa, valtakunnallisesti

Markkinoinnin ja tiedotuksen nykytilanteen kuvaus

 • tarpeet kerätään kyläläisiltä (esim. swot-analyysi tai asukaskysely)
 • yhteistyökumppanit, esim. markkinointi yhteistyössä kunnan / kunnan muiden kylien kanssa

Mitkä ovat tiedottamisen ja markkinoinnin tavoitteet kylässä

Millä keinoilla ja toimenpiteillä tavoitteisiin päästään / kehittämisen painopisteet

Mitkä ovat tuloksia jotka syntyvät tavoitteiden toteutuessa

Ketkä ovat kohderyhmänä?

HISTORIIKKI OSAKSI KYLÄSUUNNITELMAA

 • perusteellisempi historiikkiosuus kuin kyläsuunnitelmassa yleensä
 • miten liittyy suunnitelmaan?
 • tietoa kylän toiminnan suunnittelusta perinteiden ja tapojen mukaisesti, innostusta kylätoiminnan kehittämistyöhön, vanhojen asioiden pohjalta esim. tapahtumia ym.

Voidaan esitellä esim.

 • maiseman historiaa (jääkausi, kylän ja maiseman muotoutuminen, kulttuurimaisema yms.)
 • kulttuurin historiaa (asuttaminen, rakentaminen, elinkeinot, sivistys, työtavat, kädentaidot)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Kylän liiketoiminta on toistuvaa, tuloa tuovaa toimintaa jonkun puuttuvan asian aikaansaamiseksi, kylän puitteissa. Motiivina ei ole voiton tavoittelu, vaan yhteisön paras. Kylien liiketoiminnan tarkoituksena on parantaa kylän hyvinvointia, organisoida kylästä puuttuva palvelu tai ohjata liiketoiminnasta kertynyt ylijäämä  takaisin kyläläisiä hyödyttämään. Kun joku asia on taloudellisessa mielessä ratkaistu, on se myös pysyvästi ratkaistu.  (Lähde:Kylien liiketoimintaopas).

 

Tehdäänkö kyläsuunnitelma teidänkin kylälle? Kutsu kyläasiamies kylään kertomaan tarkemmin.

ON HYVÄ PITÄÄ AINA MIELESSÄ, ETTÄ JOKAINEN SUUNNITELMA ON OMAN KYLÄNSÄ NÄKÖINEN !

Vastaa